Danh sách Ban đại diện CMHS các lớp!(29/04/2022)179


Ban đại diện CMHS lớp Nhà trẻ: Trưởng ban: Nguyễn Thị Huyền
Phó ban: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ủy viên: Lê Phước Vinh
Ban đại diện CMHS lớp Mầm:    Trưởng ban: Anh Hồ Hai Thanh
Phó ban: Chị Lư Ngọc Trâm Anh
Ủy viên: Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Ban đại diện CMHS lớp Chồi:      Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Phú
Phó ban: Nguyễn Minh Luân 
Ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Nho
Ban đại diện CMHS lớp Lá:         Trưởng ban: Nguyễn Thị Phương Mai
Phó ban: Hoàng Thị Nghiệp
Ủy viên: Huỳnh Hồng Hạnh là
Tin tức liên quan