Nguyễn Ngọc Giàu

Nguyễn Ngọc Giàu

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: nngiau@dthu.edu.vn

a) Thực hiện các hoạt động thu - chi  tài chính đúng theo qui định.
b) Thực hiện chế độ kiểm kê tài sản các lớp, phòng, toàn trường, đánh giá khấu hao tài sản.
c) Công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định.
d) Lên bảng công khai tài chính hàng ngày.
e) Phụ trách công tác văn thư, ISO, tư vấn cho phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ vào học tại trường.
f) Chấp hành  sự điều động phân công của Lãnh đạo đơn vị.
Nhân sự Trường THSP Mầm non Hoa Hồng