Nguyễn Ngọc Lan Anh

Nguyễn Ngọc Lan Anh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ chuyên môn

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lananh341@gmail.com

a) Quản lí Tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình GDMN.
b) Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
c) Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo theo chương trình giáo dục mầm non; Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đánh giá và quản lý trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.
d) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; bảo vệ các quyền lợi của trẻ; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
e) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với  gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
f) Rèn luyện sức khỏe; học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
g) Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường.
Nhân sự Trường THSP Mầm non Hoa Hồng