Ban giám hiệu

Lê Ánh Nguyệt


Lê Ánh Nguyệt

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ltanguyet@dthu.edu.vn


Tổ chuyên môn

Nguyễn Ngọc Lan Anh


Nguyễn Ngọc Lan Anh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ chuyên môn

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lananh341@gmail.com


Phó Nguyễn Tường Giang


Phó Nguyễn Tường Giang

Chức vụ: Tổ phó Tổ chuyên môn

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: phonguyentuonggiang@gmail.com


Lê Thị Ngọc Ngân


Lê Thị Ngọc Ngân

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lovepig310@gmail.com


Thị Ngọc Vàng


Thị Ngọc Vàng

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: thingocvangdhdt@gmail.com


Đoàn Thị Hoa


Đoàn Thị Hoa

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email:


Trần Thảo Nhi


Trần Thảo Nhi

Chức vụ: Giáo viên

Học vị:

Điện thoại:

Email: thaonhitrandhdt@gmail.com


Trần Thị Bé Ngân


Trần Thị Bé Ngân

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: tranthibengan0308@gmail.com


Nguyễn Thúy Duy


Nguyễn Thúy Duy

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: nguyenthuyduy885@gmail.com


Trương Thanh Tuyền


Trương Thanh Tuyền

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: tthanhtuyen.pmd98@gmail.com


Nguyễn Thị Trúc Ly


Nguyễn Thị Trúc Ly

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: Hntruong2409@gmail.com


Nguyễn Thảo Nhi


Nguyễn Thảo Nhi

Chức vụ: Giáo viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ntnhi4.10.1996@gmail.com


Tổ Văn phòng

Võ Thị Thanh Bình


Võ Thị Thanh Bình

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ văn phòng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: vothithanhbinh1991@gmail.com


Nguyễn Ngọc Giàu


Nguyễn Ngọc Giàu

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: nngiau@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Thu Thúy


Nguyễn Thị Thu Thúy

Chức vụ: Cấp dưỡng

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Bùi Thị Thanh Huyền


Bùi Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Cấp dưỡng

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Thị Nga


Võ Thị Nga

Chức vụ: NV phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email: